วิทยาลัยบริหารศาสตร์
School of Administrative Studies, Maejo University.
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรม "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน"
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการ "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน" บรรยายหัวข้อ "สร้างจิตสร้างสุขในการทำงานและการเรียน : คุณค่าของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก เมื่อ วันพุธ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ ชั้น2 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีวิทยากร 1.พระอาจารย์ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย(จองเจน) 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง และดำเนินรายการโดย อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์  
18 กันยายน 2563     |      7318
โครงการจิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธารบ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”
โครงการจิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธารบ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดทำโครงการจิตอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร บ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป โดยได้นำนักศึกษาใน รายวิชา รศ 323 พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง  รศ 311 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  ไปร่วมเรียนรู้การทำกิจกรรมแนวกันไฟและส่งเสริมการมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
24 เมษายน 2563     |      613
คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินในเขตภาคเหนือ และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน
ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดินในเขตภาคเหนือ และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเนื่องในโอกาสจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน "หลักสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." แก่นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจที่สำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ รวมทั้งเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
19 กุมภาพันธ์ 2563     |      488
ทั้งหมด 47 หน้า