หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

--------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)

------------------------------------------------------------------------------------------

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารการรับรองคุณวุฒิ
ปรับปรุงข้อมูล 26/4/2566 12:25:06
, จำนวนการเข้าดู 3548