วิทยาลัยบริหารศาสตร์
School of Administrative Studies, Maejo University.

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธารบ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”
โครงการจิตอาสาสร้างแนวกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธารบ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21”หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดทำโครงการจิตอาสาสร้างแนวป้องกันไฟป่าเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร บ้านป่าสักงาม “บทบาทพลเมืองยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21” หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อแผ่นดินอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป โดยได้นำนักศึกษาใน รายวิชา รศ 323 พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง  รศ 311 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง  ไปร่วมเรียนรู้การทำกิจกรรมแนวกันไฟและส่งเสริมการมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาและคนในชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
24 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน รอบที่ 2 และ 3 ประจำภาค 1/2557
18/7/2557 14:34:34
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
1/1/2557 0:00:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ
1/1/2557 0:00:00
ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556
8/5/2556 11:25:39
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 16 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
7/9/2556 17:01:01
รับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
7/5/2556 11:15:53
ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษษ 2556
7/1/2556 16:12:12
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดวิทยาลัยริหารศาสตร์ ฯ
1/1/2557 0:00:00
ตารางเรียนประจำภาคเรียนฤดูร้อน 3/2555
1/1/2557 0:00:00