หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขต/คณะ                     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

 

 1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร         : (25510131107346)

ชื่อหลักสูตร       ภาษาไทย    : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม ภาษาไทย       : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อย่อ ภาษาไทย        : รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Public Administration (Public Administration)

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ    : B.P.A. (Public Administration)

 1. วิชาเอก ไม่มี
 2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  120  หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
  • รูปแบบ        เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้     หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
  • การรับเข้าศึกษา  รับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สนใจ
  • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  • การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  • กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565
  • คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
  • คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2565 วันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  • คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรสภาวิชาการ (หลักสูตรกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เห็นชอบและให้เสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  • คณะกรรมการสภาวิชาการ เห็นชอบและให้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  • สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  4/2565 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

           หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558  ในปีการศึกษา 2567

      8. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes)

          8.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม

          8.2 มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประกอบอาชีพ และมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

          8.3 มีความสามารถอธิบายความรู้และหลักการทาง  รัฐประศาสนศาสตร์ได้

          8.4 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์และเครื่องมือการวิจัยได้

          8.5 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้

     9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลากหลายตำแหน่ง ดังนี้

           9.1 นักบริหารงานสาธารณะ เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

           9.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์ นักวิชาการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกระทรวง กรม หน่วยงาน และสำนักงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ

           9.3 รับราชการทหาร และตำรวจ 

           9.4 นักการเมืองระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ

           9.5 ผู้ปฏิบัติงานในองค์การพัฒนาเอกชนและองค์การภาคประชาสังคม

           9.6 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว

     10.ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปี พ.ศ.

1.

อาจารย์

นายเกรียงไกร เจริญผล

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริหารศาสตร์  (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2553

 

 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542

 

 

 

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2532

2.

อาจารย์

นายเจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

2558

 

 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2540

 

 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

การบริหารท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2556

 

 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

มหาวิทยาลัยพายัพ

2534

3.

อาจารย์

นายภัทร   ชมภูมิ่ง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

2558

 

 

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

2541

 

 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ดุริยศิลป์

มหาวิทยาลัยพายัพ

2536

4.

อาจารย์

นายพิชญ์ จิตต์ภักดี

Doctor of Philosophy

Public Administration

Universiti Utara Malaysia, Malaysia.

2562

 

 

 

Master of Public Administration

Public Administration

University of Tasmania, Australia.

2553

 

 

 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

5.

อาจารย์

นางสาวจริยา โกเมนต์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริหารศาสตร์ (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2562

 

 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2557

 

 

 

รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2562

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

 

11. สถานที่จัดการเรียนการสอน

       วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และอาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

12. การจัดการศึกษา 

      การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

13. โครงสร้างหลักสูตร 

 

3.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 

 

 

 

3.1.1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

120

หน่วยกิต

 

 

3.1.2

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม                                                                               

6

หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต                                                

3

หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                            

12

หน่วยกิต

 

 

 

    - รายวิชาภาษาไทย

3

หน่วยกิต

 

 

 

    - รายวิชาภาษาต่างประเทศ

9

หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มการคิดคำนวณการใช้เหตุผลและการใช้เทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ

3

หน่วยกิต

 

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

84

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาแกน

30

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ

39

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 14. รายวิชาในหลักสูตร 

 

 

 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                  

30

หน่วยกิต

 

กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม

6

หน่วยกิต

 

เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

10700101

สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน

 

3 (306)

 

Modern World in Daily Life

 

 

10700102

อารยธรรมและโลกสมัยใหม่

 

3 (306)

 

Civilization and Modern World

 

 

10700103

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา

 

3 (306)

 

History and Development of Lanna

 

 

10700104

ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงวัย

 

3 (306)

 

Elderly and Ageing Society

 

 

10700105

มนุษย์ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 

3 (306)

 

Man, Society, Technology and Environment

 

 

10700106

สังคมและวัฒนธรรมไทย

 

3 (306)

 

Thai Society and Culture

 

 

10700107

วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

 

3 (225)

 

Agricultural and the Environmental in Contemporary Thai Literature

 

 

10700108

อาหารกับสังคม

 

3 (225)

 

Food and Society

 

 

10700109

จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

 

3 (225)

 

Volunteer Spirit for Social Development

 

 

11400110

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

3 (225)

 

Sufficiency Economy and Sustainable Development

 

 

11400111

อาเซียนศึกษา

 

3 (225)

 

ASEAN Studies

 

 

11400112

การต่อต้านการทุจริต

 

3 (225)

 

Anti-corruption

 

 

10800113

พลเมืองดิจิทัล

 

3 (306)

 

Digital Citizenship

 

 

10800114

ความฉลาดทางดิจิทัล

 

3 (306)

 

Digital Intelligence Quotient

 

 

 

กลุ่มคุณค่าความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

10700201

จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์

 

3 (306)

 

Psychology and Human Behavior

 

 

10700202

สุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่

 

3 (225)

 

Health Care for New Generation

 

 

10700203

ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน

 

3 (225)

 

Liberal Arts of Intellectuals

 

 

10700204

มนุษย์กับความงามทางศิลปะ

 

3 (306)

 

Humans and Artistic Beauty

 

 

10700205

ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์

 

3 (144)

 

Art and Creativity

 

 

10700206

คติชนวิทยา

 

3 (306)

 

Folklore

 

 

10700207

ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยเพื่อสุนทรียะ

 

3 (306)

 

Appreciation in Art and Archaeology in Thailand

 

 

10700208

จิตวิทยาการปรับตัวสำหรับชีวิตสมัยใหม่

 

3 (306)

 

Adjustment Psychology for Modern Life

 

 

10700209

จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่

 

3 (306)

 

Psychology for Living in Modern Society

 

 

10700210

ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

 

3 (306)

 

Happiness and Success at Work

 

 

10700211

การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน

 

3 (225)

 

Lasting Entrepreneurial Personality Development

 

 

10700212

วรรณคดีกับชีวิต

 

3 (225)

 

Literature and Life 

 

 

10700213

วัฒนธรรมข้าวและประเพณีชาวนาไทย

 

3 (306)

 

Rice Culture and Thai Farmers Traditions

 

 

10100214

เกษตรเพื่อชีวิต

 

3 (306)

 

Agriculture for Life

 

 

 

กลุ่มภาษาและการสื่อสาร

12

หน่วยกิต

 

- รายวิชาภาษาไทย

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

10700301

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ

 

3 (225)

 

Thai Language for Presentation

 

 

10700302

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 

3 (225)

 

Thai Language for Communication

 

 

10700303

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

 

3 (225)

 

Thai for Communication for Foreigners

 

 

10700304

ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ

 

3 (225)

 

Technical Writing in Thai

 

 

10700305

ภาษาไทยสำหรับหน่วยงานราชการ

 

3 (225)

 

Thai Language for Governmental Organization

 

 

10700306

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระยุคดิจิทัล

 

3 (225)

 

Thai Language for Official Purposes in the Digital Society

 

 

 

- รายวิชาภาษาต่างประเทศ

9

หน่วยกิต

 

เลือก 3 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

10700307

ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21

 

3 (225)

 

English Skill for 21st Century

 

 

10700308

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

 

3 (225)

 

English for Everyday Life

 

 

10700309

สนทนาภาษาอังกฤษ

 

3 (225)

 

English Conversation

 

 

10700310

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ

 

3 (225)

 

Basic English for Business and Startups 

 

 

10700311

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

 

3 (225)

 

English for Job Seekers

 

 

10700312

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

 

3 (225)

 

English for Academic Purposes

 

 

10700313

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

 

3 (225)

 

English for Science and Innovation

 

 

10700314

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร

 

3 (225)

 

English for Agricultural Profession

 

 

10700315

ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมโลก

 

3 (225)

 

English for Global Society

 

 

10700316

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวในชีวิตประจำวัน

3 (225)

 

English for Green Science and Technology in Daily Life

 

10700317

ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการทางการเกษตรสร้างสรรค์

 

3 (225)

 

English for Creative Agripreneurs

 

 

10700318

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวสมัยใหม่

 

3 (225)

 

English for Tourism Business

 

 

10700319

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการและการค้าระหว่างประเทศ

3 (225)

 

English for Entrepreneur and International Business

 

 

10700320

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

 

3 (225)

 

English for Further Studies and Future Careers

 

 

10700321

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร

 

3 (225)

 

Communicative English for Agriculture

 

 

10700322

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี

 

3 (225)

 

English for Accounting Professional

 

 

 

กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

เลือก 2 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

 

10700401

การรู้สารสนเทศ

 

3 (225)

 

Information Literacy

 

 

10300402

การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล

 

3 (225)

 

Living in Digital Society 

 

 

10300403

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา

 

3 (225)

 

Educational Software

 

 

10300404

การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน

 

3 (306)

 

Decision in Daily Life

 

 

10300405

การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

 

3 (225)

 

Business and Investment Calculations for Modern Entrepreneurs

 

 

10400406

นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา

 

3 (306)

 

General Aspects of Food and Drug

 

 

10400407

ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

 

3 (306)

 

Digital Skills in 21st Century

 

 

10400408

อาหารและเทคโนโลยี

 

3 (306)

 

Food and Technology

 

 

10300409

คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตสมัยใหม่

 

3 (306)

 

Mathematics for Modern Life

 

 

10300410

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่

 

3 (306)

 

Scientific Literacy for the Modern World

 

 

10300411

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

 

3 (225)

 

Science for Life

 

 

10300412

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

3 (225)

 

Development of Science and Technology

 

 

10300413

วิทยาศาสตร์รอบตัวในศตวรรษที่ 21

 

3 (225)

 

Science in Daily Life for 21st Century Skill

 

 

 

 

กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

 

10500501

เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ

 

3 (306)

 

Economics in Daily Life and Operations

 

 

10400502

ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร

 

3 (225)

 

Agripreneur 

 

 

10200503

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

 

3 (225)

 

Application of Business Software Packages

 

 

10200504

การเป็นผู้ประกอบการ

 

3 (225)

 

Entrepreneurship

 

 

10200505

การตลาดบนสมาร์ทโฟน

 

3 (306)

 

Marketing on Smartphone

 

 

10200506

การวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน

 

3 (306)

 

Financial Planning for Daily Life

10200507

ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ

3 (306)

Taxation for Entrepreneurship

หมายเหตุ

 1. หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่ใช่ทางด้านการเกษตรทุกหลักสูตร ระดับปริญญาตรี กำหนดให้ศึกษา รายวิชา 10100214 เกษตรเพื่อชีวิต
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ไม่ให้ศึกษารายวิชา 10400406 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา เนื่องจากมีพื้นฐานความรู้เพียงพออยู่แล้ว
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ไม่ให้ศึกษารายวิชา 11400110 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับในหลักสูตรดังกล่าวอยู่แล้ว

 

 

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

2)

หมวดวิชาเฉพาะ                                   

84

หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาแกน

30

หน่วยกิต

11404111

การบริหารองค์การสาธารณะ

Public Organization Administration

 

3 (2-2-5)

11404141

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น       

Introduction to Public Administration

 

3 (3-0-6)

11404211

การบริหารราชการไทย

Thai Administration

 

3 (2-2-5)

11404221

นโยบายสาธารณะ

Public Policy

 

3 (3-0-6)

11404231

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

 

3 (2-2-5)

11404251

เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

Economics for Public Administrator

 

3 (2-2-5)

11401111

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Political Science

 

3 (2-2-5)

11401112

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

Introduction to Political Philosophy

 

3 (2-2-5)

11401121

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Introduction to International Relations

 

3 (2-2-5)

11401141

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

Fundamental Legal Principles

 

3 (3-0-6)

 

 

 

 

 

-  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

39

หน่วยกิต

11404241

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ

Management Information System for Public Administration

 

3 (2-2-5)

11404242

การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

Data Analysis of Public Administration

 

3 (2-2-5)

11404252

การบริหารการคลังและงบประมาณ

Public Finance and Budgeting

 

3 (2-2-5)

11404311

พฤติกรรมและนวัตกรรมการบริหารองค์การ

Behavior and Innovation for Organization Management

 

3 (2-2-5)

11404312

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Strategic Management

 

3 (2-2-5)

11404313

สังคมดิจิทัลสำหรับการบริหารองค์การ

Digital society for organization management

 

3 (2-2-5)

11404314

การบริหารกิจการท้องถิ่น

Local Affairs Administration 

 

3 (2-2-5)

11404321

การบริหารโครงการสาธารณะ

Public Project Management

 

3 (2-2-5)

11404331

ภาวะผู้นำกับการบริหารองค์การสาธารณะ

Leadership for Administration in Public Organization

 

3 (2-2-5)

11404341

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Research in Public Administration

 

3 (2-2-5)

11404342

สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

Public Administration Seminar in Practice

 

3 (1-4-4)

 

และเลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11400497

สหกิจศึกษา หรือ

Co-Operative Education

6

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

11400498

การเรียนรู้อิสระ หรือ

Independent Study

6

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

11400499

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

Overseas Study, Training or Internship 

6

(ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

 

-  กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกข้ามกลุ่มวิชาได้ และ/หรือรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในอนาคต

 

กลุ่มชุมชนและสังคม

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11404222

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resource and Environment Administration

 

3 (2-2-5)

11404223

สังคมและวัฒนธรรมชุมชน

Social and cultural contexts of a local community

 

3 (2-2-5)

11404224

ชุมชนกับการบริหารทรัพยากร

Community and Resource Management 

 

3 (2-2-5)

 

กลุ่มกฎหมาย

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11404361

กฎหมายแรงงาน

Labor Law

 

3 (3-0-6)

11404362

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Laws in Public Procurement and Supply Management

 

3 (2-2-5)

11401341

กฎหมายปกครอง

Administrative Law

 

3 (3-0-6)

 

กลุ่มเทคนิคทางการบริหาร

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11404315

การบริหารกิจการระหว่างประเทศ

International Affairs Administration

 

3 (2-2-5)

11404316

การจัดการความเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤต

Change and Crisis Management

 

3 (2-2-5)

11404317

เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารภาครัฐ

Technics and Tools in Public Administration

 

3 (2-2-5)

11404343

การบริหารวิสาหกิจเพื่อสังคม

Social Enterprise Management

 

3 (2-2-5)

11404351

การคลังและงบประมาณท้องถิ่น

Local Budgeting and Public Finance

 

3 (2-2-5)

11404352

เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหาร

Public Economics for Administration

 

3 (2-2-5)

 

กลุ่มทักษะทางการบริหาร

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11404332

บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

Personality and Public Speaking

 

3 (2-2-5)

11404333

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Development

 

3 (2-2-5)

11404344

สุนทรียศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์

Aesthetics in public administration

 

3 (2-2-5)

11404345

รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ

Comparative Public Administration

 

3 (2-2-5)

 

กลุ่มสาระทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

หน่วยกิต

 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

 

 

11404322

การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการประเมินผล

Public Policy Implementation and Evaluation

 

3 (2-2-5)

11404334

สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา

Peace Studies for Development

 

3 (2-2-5)

11404335

จริยธรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์

Ethics and Good Governance for Public Administrator

 

3 (2-2-5)

11404346

หัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์

Selected or Current Issues in Public Administration

 

3 (2-2-5)

11404347

พัฒนาทักษะวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์

Academic Skill Development in Public Administration

 

3 (2-2-5)

3)

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

 

15. แผนการศึกษา

        ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

10700102

อารยธรรมและโลกสมัยใหม่

3

3

0

6

10100214

เกษตรเพื่อชีวิต

3

3

0

6

10700302

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3

2

2

5

11404141

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3

3

0

6

11401111

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

3

2

2

5

11401141

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

3

3

0

6

รวม

18

16

4

34

       

         ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

10300403

การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล

3

2

2

5

11400112

การต่อต้านการทุจริต

3

2

2

5

10700308

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3

2

2

5

11404111

การบริหารองค์การสาธารณะ

3

2

2

5

11401112

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

3

2

2

5

11401121

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

3

2

2

5

รวม

18

12

12

30

        ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

10400407

ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21

3

3

0

6

10700309

สนทนาภาษาอังกฤษ

3

2

2

5

11404211

การบริหารราชการไทย

3

2

2

5

11404221

นโยบายสาธารณะ

3

3

0

6

11404241

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ

3

2

2

5

11404251

เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

รวม

18

14

8

32

         ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

10700311

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน

3

2

2

5

10200504

การเป็นผู้ประกอบการ

3

2

2

5

11404231

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3

2

2

5

11404242

การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

รัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

11404252

การบริหารการคลังและงบประมาณ

3

2

2

5

11404xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1

(กลุ่มชุมชนและสังคม)

3

...

...

...

รวม

18

...

...

...

        ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

11404311

พฤติกรรมและนวัตกรรมการบริหารองค์การ

3

2

2

5

11404312

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

3

2

2

5

11404331

ภาวะผู้นำกับการบริหารองค์การสาธารณะ

3

2

2

5

11404341

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

1140xxxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2  

(กลุ่มกฎหมาย)

3

...

...

...

11404xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3  

(กลุ่มเทคนิคทางการบริหาร)

3

...

...

...

รวม

18

...

...

...

        ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

11404313

สังคมดิจิทัลสำหรับการบริหารองค์การ

3

2

2

5

11404314

การบริหารกิจการท้องถิ่น

3

2

2

5

11404321

การบริหารโครงการสาธารณะ

3

2

2

5

11404342

สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

1

4

4

11404xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4

(กลุ่มทักษะทางการบริหาร)

3

...

...

...

รวม

15

...

...

...

        ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

11404xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5

(กลุ่มสาระทางรัฐประศาสนศาสตร์)

3

...

...

...

...................

เลือกเสรี วิชาที่ 1

3

...

...

...

...................

เลือกเสรี วิชาที่ 2

3

...

...

...

รวม

9

...

...

...

        ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

11400497

สหกิจศึกษา

6

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

11400498

การเรียนรู้อิสระ

11400499

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

รวม

6

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

หมายเหตุ : ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

16. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

17. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

18. การเทียบโอนหน่วยกิตและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 และตามระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศเพิ่มเติม

19. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562

1)  ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ OP

2)  ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

3)  ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 หรือตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร

4)  ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้

5)  ต้องผ่านการสอบวัดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 6)  ต้องมีผลการทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษหรือผลคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7)  ไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล 1/6/2566 15:14:01
, จำนวนการเข้าดู 0