หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                     

วิทยาเขต/คณะ                     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

 1. ชื่อหลักสูตร

          (ภาษาไทย)       :  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

         (ภาษาอังกฤษ)   :  Bachelor of Public Administration  Program in Public Administration

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

         ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)

         ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Public Administration  (Public Administration)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.P.A. (Public Administration)

 1. วิชาเอก  -ไม่มี-
 1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร     138 หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีทางวิชาการ
  • ภาษาที่ใช้  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • การรับเข้าศึกษา   รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย
  • การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
 • กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562

 1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • งานด้านวิชาการภาครัฐและเอกชน
 • งานด้านสังคมศาสตร์ภาครัฐและเอกชน
 • การประกอบอาชีพอิสระ

 

 1. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 • อาคารเทพ พงษ์พาณิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์
 • อาคารเรียนรวมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  

 1. โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรปริญญาตรี4 ปี

 

 

 

1.

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

138

หน่วยกิต

 

2.

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 

 

 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

6

หน่วยกิต

 

 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

102

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาแกน

24

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ

63

หน่วยกิต

 

 

 

    - กลุ่มวิชาเอกเลือก

15

หน่วยกิต

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

 

12. รายวิชาในหลักสูตร

                 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            30    หน่วยกิต

               -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                               6    หน่วยกิต

กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน                                  3 (2-2-5)

CM 321 Sufficiency Economy and SustainableDevelopment

                   และเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                               3 (3-0-6)

GE 021 Social Sciences in Everyday Life

ศท 022 อารยธรรมโลก                                                               3 (3-0-6)

GE 022 World Civilization

ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม                                                      3 (3-0-6)

GE 104 Man and Environment

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                    3 (3-0-6)

GE 302 Thai Society and Culture

ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ                      3 (3-0-6)

EC 101 Economics in Daily Life and Operations

 

        - กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์                                                       6 หน่วยกิต

        เลือก 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ                                               3 (3-0-6)

GE 011 Man and Arts Appreciation

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมของมนุษย์                                           3 (3-0-6)

GE 012 Psychology and Human Behavior

ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต                                                   3 (2-2-5)

GE 013 Health for Life

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์                                                3 (1-4-4)

GE 180 Art and Creative Thinking

ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน                                              3 (2-2-5)

GE 304 Liberal Art of Intellectuals

ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา                                  3 (3-0-6)

GE 305 History and Development of Lanna

        - กลุ่มวิชาภาษา                                                               12 หน่วยกิต

ศท 031 การใช้ภาษาไทย                                                             3 (2-5-5)

GE 031 Thai Language Usage
ศท 141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                                      3 (2-2-5)

GE 141 Fundamental English 1
ศท 142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                                      3 (2-2-5)

GE 142 Fundamental English 2

ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1                                            3 (2-2-5)

GE 245 English for Social Science 1    

       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   6  หน่วยกิต 

ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต                                                               3 (3-0-6)

AP 101 Agriculture for Life

        และเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้

วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต                                                        3 (2-2-5)

SC 101 Science for Life

วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                    3 (2-2-5)

SC 102 Development of Science and Technology

ศท 014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา                                         3 (2-2-5)

GE 014 Information Searching for Academic Study

วอ 101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน                                          3 (3-0-6)

EI  101 Basic Engineering in Daily Life

วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา                                            3 (3-0-6)

EI  102 General Aspects of Food and Drug

พง 100  พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน                                              3 (3-0-6)

RE 100  Energy for Daily Life

         2) หมวดวิชาเฉพาะ                                               102     หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาแกน                                                               24      หน่วยกิต

รป141 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น                                                   3 (3-0-6)

PA 141 Introduction to Public Administration                          

รป 151 เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหาร                                         3 (2-2-5)

PA 151 Public Economics for Local Management

รป 211 พัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารของไทย                      3 (3-0-6)

PA 211 Developmental Politics Governance and Administration

          in Thailand

รป 231 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1          1 (0-2-1)

PA 231 English language Practice for Administrators 1

รป 232 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2          1 (0-2-1)

PA 232 English language Practice for Administrators 2

รป 233 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3          1 (0-2-1)

PA 233 English language Practice for Administrators 3

รป 321 นโยบายสาธารณะ 1                                                         3 (3-0-6)

PA 321 Public Policy 1 

รศ 101  รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                            3 (3-0-6)

PO 101 Introduction to Political Science

รศ 103  ปรัชญาและการเมืองจริยศาสตร์                                            3 (3-0-6)

PA 103 Political and Ethical Philosophy, Theories and Concepts

รศ 104   หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย                                                  3 (3-0-6)

PO 104 Fundamental Legal Principles

                   -  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                              63    หน่วยกิต

รป 212 การบริหารองค์การสาธารณะ                                               3 (2-2-5)

PA 212  Public Organization Administration                            

รป 213 สารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ                                          3 (2-2-5)

PA 213 Management Information System for Public Administration   

รป 214 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            3 (2-2-5)
PA 214 Natural Resource and Environment Administration

รป 241 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์                                3 (2-2-5)
PA 241 AnalysisofPublic Administration Data                                

รป 242 จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์                  3 (2-2-5)

PA 242 Ethics and Good Governance for Public Administrator

รป 311  การบริหารกิจการท้องถิ่น                                                   3 (2-2-5)

PA 311  Local Affairs Administration

รป 312  การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ                                               3 (2-2-5)

PA 312 Strategic Management in Public Administration

รป 313  เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารภาครัฐ                                 3 (2-2-5)

PA 313 Technics and Tools in Public Administration

รป 322  นโยบายสาธารณะ 2                                                        3 (1-4-4)

PA 322  Public Policy 2 

รป 331  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน                          3 (2-2-5)

PA 331  Human Resource Management in Public and Private Sectors          

รป 332  ภาวะผู้นำกับการบริหารในองค์การและชุมชน                             3 (2-2-5)

PA 332  Leadership with Management in Organization and Community

รป 341  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ                                            3 (2-2-5)

PA 341  Comparative Public Administrations                       

รป 342  การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                                            3 (2-2-5)

PA 342  Research in Public Administration                         

รป 351  การคลังและงบประมาณสาธารณะ                                         3 (2-2-5)

PA 351  Public Finance and Budgeting

รป 411 พฤติกรรมองค์การสาธารณะ                                                 3 (2-2-5) 

PA 411 Public Organizational Behavior

รป 441 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์                              3 (1-4-4)

PA 441 Seminar Public Administration in Practice       

รศ 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง                                        3 (3-0-6)

PO 201 Constitutional and Political Institutions

รศ 331 กฎหมายการปกครอง                                                        3 (3-0-6)

PO 331 Administrative Law                                                      

บศ 497 สหกิจศึกษา                                                 9  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 497 Co-operative Education                                                          

บศ 498 การเรียนรู้อิสระ                                            9  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

AS 498 Independent Study                                   

บศ 499 การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  9  (ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์)

AS 499 Overseas Study, Training or Internship                    

-  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                              15 หน่วยกิต

             ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ โดยสามารถเลือกข้ามกลุ่มวิชาได้ และ/หรือรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนในอนาคต

                  - กลุ่มวิชาองค์การและการจัดการ

รป 215 สังคมและวัฒนธรรมชุมชน                                                   3 (2-2-5)

PA 215 Social and cultural contexts of a local community

รป 216 สิทธิชุมชนในการบริหารทรัพยากร                                          3 (2-2-5)

PA 216 Community right to manage resources

รป 314 การบริหารกิจการระหว่างประเทศ                                            3 (2-2-5)

PA 314 International Affairs Administration

รป 315 การบริหารวิสาหกิจชุมชน                                                     3 (2-2-5)

PA 315 Management of Community Enterprises

รป 316 นวัตกรรมและการบริหารองค์การสาธารณะ                                  3 (2-2-5)

PA 316 Innovation and Public Organization Management

รป 317 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง                                         3 (2-2-5)

PA 317 Crisis and Risk Management

รป 318 สันติศึกษาเพื่อการพัฒนา                                                    3 (2-2-5)
PA 318 Peace Studies for Development

รป 412 การจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม                                                3 (2-2-5)

PA 412 Social Enterprise Management

สก 453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6)

EX 453 Population and Agriculture Natural Resources, and Environment

สก 462 การจัดการความรู้ในชุมชน                                                   3 (3-0-6)

EX 462 Community Knowledge Management

               - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รป 431 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                   3 (2-2-5)

PA 431 Human Resource Development                                      
รป 432 บุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ                                        3 (2-2-5)

PA 432 Personality and Public Speacking

               - กลุ่มวิชาแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

รป 442 ระบบคิดเพื่อการบริหารภาครัฐ                                              3 (2-2-5)

PA 442 Thinking System for Public Administration

รป 443 พัฒนาทักษะวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์                              3 (2-2-5)
PA 443 Development Skill in Public Administration

รป 444 หัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์                                   3 (2-2-5)
PA 444 Selected or Current Issue in Public Administration

รป 445 สุนทรียศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์                                     3 (2-2-5)

PA 445 Aesthetics in Public Administration
รศ 361 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป                                                   3 (3-0-6)

PO 361 Criminal Law : General Principles

รศ 362 กฎหมายอาญาภาคความผิด                                                 3 (3-0-6)

PO 362 Criminal Law: Specific Offences                                               

รศ 366 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                            3 (3-0-6)

PS 366 Criminal Procedure                       

รศ 367 กฎหมายลักษณะพยาน                                                      3 (3-0-6)

PO 367 Evidence Law

                  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6      หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

13. แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1                

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

กช 321

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

3

2

2

5

ศท xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 1

3

-

-

-

ศท 141

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

3

2

2

5

รป 141

รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

3

3

0

6

รป 151

เศรษฐกิจสาธารณะเพื่อการบริหาร

3

2

2

5

รศ 101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

3

3

0

6

รวม

18

...

...

...

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ศท xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ วิชาที่ 2

3

-

-

-

ศท 031

การใช้ภาษาไทย

3

2

2

5

ศท 142

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

3

2

2

5

ผษ 101

เกษตรเพื่อชีวิต

3

3

0

6

รศ103

ปรัชญาและการเมืองจริยศาสตร์

3

3

0

6

รศ 104

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

3

3

0

6

รวม

18

...

...

...

   

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ศท xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ วิชาที่ 2

3

-

-

-

ศท xxx

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยา

ศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาที่ 2

3

-

-

-

ศท245

ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1

3

2

2

5

รป 212

การบริหารองค์การสาธารณะ

3

2

2

5

รป 242

จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับ   

นักรัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

รศ 201

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

3

3

0

6

รวม

18

...

...

...

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

รป 211

พัฒนาการการเมือง การปกครอง และการบริหารของไทย

3

3

0

6

รป 213

สารสนเทศเพื่อการบริหารภาครัฐ

3

2

2

5

รป 214

การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3

2

2

5

รป 231

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

นักรัฐประศาสนศาสตร์ 1

1

0

2

1

รป 241

การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

รป xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 1

3

3

0

6

รป xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 2

3

3

0

6

รวม

19

15

8

34

  

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

รป 232

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

นักรัฐประศาสนศาสตร์ 2

1

0

2

1

รป 311

การบริหารกิจการท้องถิ่น

3

2

2

5

รป 321

นโยบายสาธารณะ 1

3

3

0

6

รป 332

ภาวะผู้นำกับการบริหารในองค์การและชุมชน

3

2

2

5

รป 341

รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบ

3

3

0

6

รป 351

การคลังและงบประมาณสาธารณะ

3

3

0

6

รป xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 3

3

-

-

-

รวม

19

-

-

-

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

รป 233

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

นักรัฐประศาสนศาสตร์ 3

1

0

2

1

รป 312

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

3

2

2

5

รป 313

เทคนิคและเครื่องมือการบริหารภาครัฐ

3

2

2

5

รป 322

นโยบายสาธารณะ 2

3

1

4

4

รป 331

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน

3

2

2

5

รป 342

การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

2

2

5

รศ 331

กฎหมายปกครอง

3

3

0

6

รวม

19

12

14

31

  

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

รป 411

พฤติกรรมองค์การสาธารณะ

3

2

2

5

รป 441

สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3

1

4

4

รป xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 4

3

3

0

6

รป xxx

วิชาเอกเลือก วิชาที่ 5

3

3

0

6

 

เลือกเสรี วิชาที่ 1

3

-

-

-

 

เลือกเสรี วิชาที่ 2

3

-

-

-

รวม

18

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

บศ 497

สหกิจศึกษา

9

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

บศ 498

การเรียนรู้อิสระ

บศ 499

การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ

รวม

9

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

หมายเหตุ:ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนสลับกันได้ตาม ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์           

         3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

ชื่อ สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษาจาก

ปีพ.ศ.

1.

อาจารย์

นายเจตฑถ์  ดวงสงค์ถ์

ปร.ด.

บธ.ม.

รป.บ.

 บธ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์

บริหารธุรกิจ

การบริหารท้องถิ่น

 การตลาด

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยพายัพ

2558

2540

2556

 2534

2.

อาจารย์

นายเกรียงไกร เจริญผล

ปร.ด.

 

รป.ม.

 ร.บ.

บริหารศาสตร์

(การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)

รัฐประศาสนศาสตร์

 รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553

 2542

 2532

3.

อาจารย์

นางสาวจริยา โกเมนต์

ปร.ด.

รป.ม.

ร.บ.

วท.บ.

บริหารศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)

การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

รัฐศาสตร์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

 

2557

2562

2553

4.

อาจารย์

นายภัทร  ชมภูมิ่ง

ปร.ด.

พบ.ม.

 ศศ..

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

 ดุริยศิลป์

มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ

2558

2541

 2536

5.

 

 

อาจารย์

นายพิชญ์ จิตต์ภักดี

Ph.D.

 M.P.A.

 รป.บ.

Public Administration

 Public Administration

 รัฐประศาสนศาสตร์

Universiti Utara, Malaysia

University of Tasmania, Australia

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2562

 2553

 2551

14. ระยะเวลาในการศึกษา 8 เทอม (4 ปี)

15. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)หรือผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้การรับเข้าศึกษาตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

16. ค่าธรรมเนียมในการศึกษา

17. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • ต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op
 • ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 • ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
 • ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
 • นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • นักศึกษาทุกคนต้องเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้

18. การรับรองคุณวุฒิ

      18.1 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงาน ก.ค.ศ.

  


ปรับปรุงข้อมูล 26/4/2566 12:21:14
, จำนวนการเข้าดู 6150