วิทยาลัยบริหารศาสตร์
School of Administrative Studies, Maejo University.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รองประทานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
พนักงานบริการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์