วิทยาลัยบริหารศาสตร์
School of Administrative Studies, Maejo University.