วิทยาลัยบริหารศาสตร์
School of Administrative Studies, Maejo University.

วิทยาลัยบริหารศาสตร์  อาคารเทพ  พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290  เบอร์โทรศัพท์ : 0-5387-5540-5 เบอร์โทรสาร : 0-5387-5540

School of Administrative Studies  Maejo University  63  Mo  4  Nonghan,  Sansai  Chiangmai,  Thailand  50290  TEL : 66 53 875540-4  e-mail : sas@mju.ac.th